เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 1


PBL2 "การสร้างแหล่งโปรตีน" 
พี่ๆปลูกด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ตั้งแต่ การศึกษาวิธีการปลูก การแช่เมล็ด ห่อเมล็ด การลงปลูก
การรดน้ำ และการเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ได้จึงงดงามเหมือนดั่งความตั้งใจ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น